سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین علیان – دکترای مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه
یاسمن غلامی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
منصوره گائینی – کارشناس ارشد ارتباطات

چکیده:

درهزارسوم همه پدیده ها به سرعتدستخوش تغییر میگردند و کارافرینی نیز ازاین مساله مستثنی نیست آنچه مسلم است اینکه تغییرات روزافزون اجتناب ناپذیر است و تنها چاره اندیشی ممکن شناخت تغییرات پیشرو است که این مهم جز با پارادایم شناسی محقق نمیگردند دراین مقاله درابتدا پارادایم پارادایم شناسی و انتقال پارادایم مورد بررسی قرارگرفته است درادامه ظهور انتقال پارادایم های کارافرینی مطرح شده و به اختلالات پارادایمی ممکن نیم نگاهی انداخته شده است نحوه استقبال کارافرینانه ازپارادایم ها و تفسیرآنها ازپیامدهای مثبت و منفی آن ازجمله مباحث مهمی است که مورد تحلیل واقع شده است اتخاذ استراتژی های مناسب و به کارگیری متدولوژی های صحیح درحوزه پارادایم شناسی کارافرینانه به عنوا ن رویکرد گذرمطمئن پارادایمیک بحث بعدی مقاله را تشکیل میدهد و بالاخره شاخص پارادایم شناسی کارافرینانه ازسوی gEM درانتهای مقاله آورده شده است.