سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سرهنگ الیاسی گماری – گروه گیاهپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات ژنتیک بیماری زائی و شناسایی پاتوتیپ های عامل بیماری زنگ برگ گندم، تعداد ۵۰۰ جدایه ی زنگ برگ گندم در مزارع خوزستان جمع آوری گردید و پس از خالص سازی و تکثیر، ۱۳ نژاد شناخته شده و چند نژاد جدید نام گذاری نشده از ۵ رقم مرسوم گندم در ۲ مکان در استان خوزستان در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شناسائی شدند. شایع ترین نژادهای هر سال، نژادهای ۱۴۳، ۵۷، ۸۴، ۶۴ و ۱۶۷ بودند. ۳۵ لاین ایزوژنی Lr در معرض آلودگی ترکیبی از نژادها در کرت های مزرعه قرار گرفته شد تا راندمان مقاومت آنها نسبت به نژاد های شناسائی شده، آزمون شود. نتایج نشان داد روی لاین های محتوی Lr29،Lr 28،Lr 25،Lr 9 هیچگونه خسارتی از زنگ برگ در مزرعه دیده نشد. روی لاین های حامل ژن های Lr35،Lr36،Lr37،Lr19،Lr18،Lr27،Lr31،Lr16 خسارت زنگ برگ مشاهده گردید.