سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی نورحسینی نیارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

آفات و بیماریها هر سال مقادیر زیادی از محصول برنج را از بین میبرند. در این میان کرم ساقهخوار برنج بیشترین سهم را دارد. امروزه با وجود مشکلاتی که سموم شیمیایی بوجود آوردهاند، استفاده از مبارزه تلفیقی با این آفت بسیار کاربردی میباشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار برنج توسط زنبور تریکوگراما در منطقه طوالش استان گیلان صورت گرفت. برای این منظور از یک روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. در مجموع ۱۸۴ برنجکار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقهخوار برنج و متغیرهای میزان تحصیلات، میزان شرکت در فعالیتهای آموزش – ی ترویجی و نیروی کار مزرعه رابطه آماری معنیداری وجود دارد.(p< ( 0.05 همچنین تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقهخوار برنج بر حسب متغیر تعداد دام وجود داشت.(p< ( 0.05