سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر انصاری – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حسین رحمانی یوشانلوئی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بابک سید حبشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمد میر کاظمی مود – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این مقاله شناخت تجربی مدل اصلاح شده تئوری پذیرش و استفاده از تکنولوژی (مدل UTAUT) با افزودن دو بعد مفید بودن تکنولوژی و انگیزشی اموزش الکترونیکی در کشور مورد مطالعه است. همچنین سعی شده است که نقش مفید بودن تکنولوژی و انگیزش آموزش الکترونیکی در استفاده و پذیرش سیستم آموزش الکترونیک بررسی شود. اطلاعات در این تحقیق از دانشجویان ۶ دانشگاه ایران که د رتهران و شیراز قرار داشتند جمع آوری شده سات. این دانشگاه ها عبارتند از دانشگاه تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، امیر کبیر، شیراز و مهر البرز است. تکنیک معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد که انگیزش آموزش الکترونیکی و نفوذ اجتماعی، اثر مثبتی روی تمایل رفتاری دارد. مولفه تسهیل شرایط بر میزان استفاده از سیستم الکترونیکی آموزشی تاثیری ندارد همین طور استفاده (اقدام به رفتار) تاثیر مثبتی روی انگیزش آموزشی الکترونیکی دارد. یافته های این تحقیق به تصمیم گیرندگان کمک می کند که بتوانند نحوه انگیزش دانشجویان در انگیزش آموزش الکترونیکی را بدانند تا بتوانند سیاست های مناسبی را برای ایجاد و راه اندازی چنین برنامه هایی اتخاذ کنند. با تطبیق مدل UTAUT و اضافه کردن ساختار جدید مفید بودن تکنولوژی و انگیزش آموزش الکترونیکی مدل مناسبی جهت استفاده در کشور مورد مطالعه بدست آمده است. از جمله محدودیت های تحقیق نیز مطالعه آن در یک کشور خاص است که باید در تعمیم نتایج ان احتیاط شود.