مقاله پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله پذیرش فناوری
مقاله کیفیت خدمات
مقاله آموزش عالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسینی سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: نوری علی
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین تغییرات در حوزه آموزش در عصر اطلاعات شکل گیری نظام آموزش یادگیرنده محور در کنار نظام آموزش معلم محور و به عنوان مکمل آن است. ظهور آموزش الکترونیکی زمینه را بیش از پیش برای کاربرد گسترده آموزش های یادگیرنده محور و سایر تغییرات در رویه های آموزشی فراهم کرده است. بنابراین، شناخت درباره سازواری رفتار یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاه ها بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بود. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۶۴ نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و حجم نمونه ۱۱۱ نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. پایایی ابزار سنجش با روش ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۶) و روایی آن با روش تحلیل عاملی انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی های فرد آموزش دهنده و مواد آموزشی از طریق سودمندی درک شده و خوشایندی نیز به طور مستقیم بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی اثر مثبت دارند. ضمن آنکه سودمندی درک شده از بین متغیرهای موجود بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی دارد. این در حالی است که طراحی محتوای آموزشی بر سهولت استفاده درک شده اثرگذار نبوده است.