سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ذبیحی فرزقی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
هاشم رودی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حدیدی مود – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ارتقا قابلیت اطمینان درعملکرد مطلوب اجزای دستگاهها و سازه های مکانیکی بویژه در شرایط کاری دما و تنش بالا که در تجهیزات نیروگاهی و صنایع هوافضایی ودفاعی مصادیق متعددی از آن یافت می شود از اهمیت و حساسیت روزافزونی برخوردار شدها ست این موضوع بخصوص وقتی جنبه حیاتی می یابد که تجهیزات مزبور تاریخچه ای از شرایط مختلف بارگذاری و دما شامل رخدادهای پیش بینی نشده در طراحی اولیه را پشت سر نهاده اند و ضروری است از قابلیت دوام آنها در ادامه سرویس دهی اطمینان مورد نظر حاصل گردد. بدیهی است طراحی مبتنی بر عدم وجود نقص و تنشهای محبوس در اجزای مکانیکی به عنوان یک فرض واقعی ودر دوره زمان طولانی مورد قبول نمی باشد لذا روشهای ارزیابی عمر سازه هایی که در دمای بالا کار می کنند برتلفیق دانش مکانیک شکست و ساختار مواد باالگوهای ساده طراحی مبتنی است. پدیده پیامد الاستیک EFU در شرایطی که سازه تحت تاثیر توام تنشهای نوع اول و دوم و در معرض شکست با مکانیزم های ترکیبی خزشی و خستگیدر ارزیابی عملکرد سیستم اهمیت می یابد.