سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد قاسمی – عضو هیئت علمی پژوهشی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
علیرضا یاوری – کارشناس ارشد آمار و عضو هیئت علمی پژوهشی سازمان تحقیقات و مطالعات ناج

چکیده:

امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج نا امنی های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر برآن وراهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است و این موضوع در شهرهای مرزی از حساسیت بیشتری برخوردار است . مبادله تجاری مرزی یکی از شاخصهای اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه ونیز امرار معاش مردم مرزنشین می- باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند درکنارهم وباهم از فرصتها ومنابع مشترک – استفاده نمایند و این امر میتواند منجر به استمرار وپایداری دوستی وتفاهم طرفین، امنیت و رونق اقتصادی وتوسعه، ایجادفرصتهای شغلی و شکلگیری یک نوع مزیت نسبی درمناطق مرزی گردد. لیکن گرایش فعالیتهای اقتصادی در مرزها به سمت کالای قاچاق ضمن اینکه، اقتصاد پویای مناطق مرزی را تحت الشعاع قرار می دهد با ایجاد موانع متعدد باعث عدم توسعهپایدار بویژه اقتصاد نواحی مرزی، ایجاد خلل در استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع نامناسب درآمد، و در نهایت عدم استقرار امنیت پایدار را در شهرهای مرزی بدنبال خواهد داشت. در پی چنین ضرورتی نوشتار حاضر بر آن است ت ا ب ا هدف بررسی میزان تأثیر کالای قاچاق بر اقتصاد مرزی و متعاقب آن بر امنیت شهرهای مرزی بپردازد و در نهایت تبیین تأثیر منفی پدیده قاچاق بر امنیت شهرهای مرزی با استفاده از شواهد به عنوان یافته های این پژوهش محقق خواهد شد . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است.