سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد حاجی شمسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم آرا – دکتری پترولوژی، عضو هیئت علمى دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سنگ های هارزبورگیتی کمپلکس افیولیتی توندر دارای سیمپلکتیت هایی از اسپینل و دیوپسید باهم یا جدا و درهم رشدی سیمپلکتیتی تیغه های نازک ایلمنیت و مگنتیت ها درون کلینوپیروکسن هامی باشد. از روی بافت و شیمی کانی ها اینگونه برداشت میشود که این سیمپلکتیت ها در اثر مهاجرتCr و Al, Ca جدا شده از انستاتیت به مرز مجاور بلورها تشکیل شده اند. اسپینل هارزبورگیت ها شامل مقدار زیادی الیوین از نوع فورستریت ، انستاتیت و ادخال های اسپینل-دیوپسید و اسپینل های با کروم بالا و آلومینیوم پایین است که بصورت سیمپلکتیت هایی در مجاورت بلورهای بزرگ فورستریت رشد کرده اند. سیمپلکیت ها ترکیبی از اسپینل و دیوپسید هستند که آنالیزهای EPMA نشان میدهد که هسته های اسپینل+دیوپسید از اورتوپیروکسن های غنی ازCa و Cr, Al تشکیل شده اند که با تجزیه ی اورتوپیروکسن به مجموعه ی اسپینل+دیوپسید مطابقت دارد. در اسپینل لرزولیت ها در اطراف الیئین ساختارهای سلول مانند مشابهی از پیروکسن و اسپینل مشاهده شده است. کتنی های کلیفیت اورتوپیروکسن غنی ازMg کلینوپیروکسن ، منیزیوهورنبلند و اسپینل هستند. چهار مرحله مختلف برای شکیل کلیفیت در این منطقه استنباط شده است:منشاء ماگمایی، اکسلوشن در پیروکسن ها، برهمکنش های دگرگونی بین گارنت و الیوین و نیز انتقال مواد و عناصر