سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استاد یار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
محسن حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجن

چکیده:

خشک شدن یک مرحله اساسی در بسیاری از پروسه های تولیدی است. مدل های ریاضی جدید قادر به بیان پدیده انقباض هستند. این بیان از پدیده های مختلف انتقال ( حرارت ، جرم و مومنتوم )بهره می گیرد. مدل بایستی حتی الامکان ساده و در عین حال به منظور پیش بینی و آنالیز توزیع دما ، رطوبت ، تنش و کرنش در طول فرآیند به قدر کفایت کامل باشد. در مطالعه حاضر پدیده خشکشدن گل یک سرامیک مطالعه و تحلیل شده است، محصول دو فازی ، همگن ، نمگیر ، ایزوتروپیک و با قابلیت انقباض بالا لحاظ شده و ضخامت مدل به اندازه کافی برای یک بعدی در نظر گرفتن شار گرما و جرم، کوچک منظور شده است. معادلات اصلی به دلیل رفتار انقباضی به بیان لاگرانژی نوشته شده اند. مدل به صورت عددی با روش تفاضل محدود حل شده است. ارزیابی نتایج با مقایسه اطلاعات تجربی و عددی انجام شده است. شبیه سازی اجازه اقتباس دما ، رطوبت ، کرنش ، وتنش را در فضا و مکان به ما می دهد