سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد مظفریان – مدرسدانشگاه جامع علمی کاربردی میبد
مصطفی قره داغی – کارشناسارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

نما های ساختمانی بعد بصری ونظام دهنده منظر شهری هستند وبه عنوان پلی ارتباطی بین محیط درون وبیرون بنا عمل می کنند.نما ها کارکردهایی چون محافظت ساختمان وساکنان در مقابل آسیب ها وتهدیداتخارجی، معرف وتوصیف کننده شخصیت درون بنا ،ایجاد تکلم – دعوت کنندگی وارتباط با محیط اطراف، در یک مجمع شهری می باشند. از آنجایی که نماهای ساختمان های مسکونی جدید در حاشیه بافت قدیم شهر سقز نتوانسته آنطور که بایستهوشایسته است یک سیر تکوینی ومناسبی با این بافت سنتی داشته باشد واز جهاتی این عدم پاسخگویی در درک مستقیم وارتباط وتوقعات ذهنی مخاطبان تاثیرگزار بوده و پدیدار شناسی ارزشی وهویتی معماری منطقهرا دچار خدشه واغتشاش بصری کرده است. پژوهش حاضر سعی برآن دارد که ارزشهای نماهای مسکونی در حاشیه بافت غنی وسنتی شهر سقز را از چندجنبه مهم زیبایی شناختی :هماهنگی وتوازن-تقارن وتضاد –تناسب ومقیاس – رنگ ومصالح مورد بکار رفته در نما ها رامورد بررسی ومکاشفه قرار دهد. نتیجه این پژوهش با استناد واستنباط از جنبه های فوق الذکر می تواند راهکاری برای؛ بازنگری وتغییر درروند مرسوم –ایجاد پیوند، ارتباط و هارمونی در روند تکوینی نماهای ساختمان های مسکونی جدید برای توجه هر چه بیشتر به ادراک واحساسات رشد یافته ذهنی انسان پیشنهاد دهد