مقاله پدیده صخره شیشه ای: بررسی تجربه ها و چالش های زنان در پست های رهبری سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: پدیده صخره شیشه ای: بررسی تجربه ها و چالش های زنان در پست های رهبری سازمان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری سازمان
مقاله زنان مدیر
مقاله سقف شیشه ای
مقاله صخره شیشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی فرد مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد زنان با مانع نامرئی دیگری، فراتر از سقف شیشه ای مواجه می شوند که به «صخره شیشه ای» معروف شده است. صخره شیشه ای دربر گیرنده همه حواشی انتصاب زنان به مشاغل مدیریتی متزلزل (ناامن) و چالشی است. در پژوهش حاضر، این پدیده و مولفه های موثر در آن، و پیامدهایش در ایران با به کارگیری روش تحقیق کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد زنان مدیر در کشور ایران نیز با پدیده صخره شیشه ای مواجه اند. با به کارگیری داده های حاصل از مصاحبه، مدل صخره شیشه ای طراحی شد، که در آن عوامل مسبب و تقویت کننده صخره شیشه ای تبیین شده است. این عوامل عبارت اند از ویژگی های زنان در رهبری، طرفداری درون گروهی مردان، عدم تمایل زنان برای ورود به شبکه های مردانه سازمان، فقدان شبکه های حمایتی برای زنان، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی. همچنین، مدل نشان می دهد صخره شیشه ای به ناکارآمدی زنان در مشاغل مدیریتی منجر شده است که خود، پیامدهای فردی و سازمانی در پی دارد.