سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین میسمی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی نجف آباد
اسماعیل معصومی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق
امیر رضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

چکیده:

زلزله برای اکثر کلان شهرهای ایران به عنوان تهدیدی جدی مطرح است. قدمت این شهرها باعث شده است تا بخش قابل توجهی بافت فرسوده داشته باشند که میزان آسیب پذیری شهر را در برابر این تهدید افزایش داده است. اگرچه فرسودگی موجب ناکارآمدی ، کاهش کارایی و در نهایت زوال شهری در حوزه کالبدی و عملکردی است و نکته ای منفی محسوب می شود. اما در عین حال فرصت مداخله ای ایجاد نموده است که می توان از آن استفاده کرد که می توان از آن استفاده کرد و برای تدوین استراتژی هم زمانی کاهش خطر پذیری و بهسازی و نوسازی بافت اقدام نمود. این پژوهش به دنبال وجوه مشترک در اقدامات بهسازی و نوسازی بافت شهری و مدیریت بحران است. دستیابی به برنامه هم زمانی از مهم ترین اهداف این پژوهش است. از مهم ترین سولات این پژوهش عبارتند از : برنامه توسعه شهری با کدامیک از مراحل مدیریت بحران دارای وجه مشترک است؟ چگونه می توان اقدامات بهسازی و نوسازی بافت شهری را با مدیریت بحران به صورت همزمان انجام داد؟ روش تحقیق نمونه موردی است که با تحلیل و استقراء صورت می گیرد. در این تحقیق ابتدا در حوزه نظری دو مفهوم بافت فرسوده و تئوری های طراحی و برنامه ریزی شهری مورد بررسی و مرور قرار می گیرد. سپس اطلاعات و آمار از سازمانهای شهری گردآوری شده و مورد پردازش قرار می گیرد. تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک SWOT انجام می پذیرد. در پایان نیز پیشنهاداتی برای ساماندهی و توسعه شهری در مقیاس محله ارائه می گردد.