سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه حبیبی – کارشناسی ارشد برنامه ریز شهری
محمدرضا شیخی – کارشناسی شهرسازی
مجتبی شیرزاکیان – کارشناس شهرسازی
احسان تراج – کارشناسی شهرسازی

چکیده:

بانگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود درمنطقه و پارادایم های نظامی درفضای شهرهای مرزی کشور اقدامات دفاع غیرعامل دربرنامه ریزی و شهرسازی ضروری به نظر می رسد تا موجب افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش اسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی گردد روش تحقیق ازنظر هدف نظری و کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی تحلیلی است یافته های تحقیق مبتنی برآن است که پدافند غیرعامل بعنوان مجموعه اقدامات موثر غیرمسلحانه درشهرهای مرزی به دلیل حفظ امنیت و کاهش آسیب پذیری دربرابر تهدیدات احتمالی و نیز به خاطر جایگاه این شهرها درخط مقدم حدود کشور ضروری می باشد و یکی از راه کارهای برنامه ریزی و سیاست گذاری این مهم پدافند غیرعامل دربافت شهرهای مرزی و متعاقبا ارتقا سطح امنیتی و بهبود عملکرد شهر درتهدیدات احتمالی است.