سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عظیمی – دانشجوی کاشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
محسن محمدیان – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اسماعیلی جعفرآبادی –
علی اکبر قره ویسی –

چکیده:

دراین مقاله به توسعه الگوریتم ژنتیک بهینه شده جهت حل مساله چنداحتمالی پخش توان بهینه با قید پایداری گذرا پرداخته شده است مساله یاد شده درقالب پخش توان بهینه گسترش یافته با قیدهای اضافی زاویه روتور ژنراتور تبدیل شده است که بصورت یک مساله بدون محدودیت قابل ارایه می باشد براین اساس درتحقیق حاضر ضمن مدلسازی مناسب مساله بهینه سازی غیرخطی جهت حل آن از قالب الگوریتم ژنتیک بهبودیافته بهره گرفته شده و با معرفی یک روش کدبندی مناسب سرعت و دقت الگوریتم یاد شده درهمگرایی به جواب برتری مشخصی نسبت به سایرروشها ارایه شده دارد الگوریتم ارایه شده برروی سیستم نمونه ۳۹ شینه پیاده سازی شده است و شبیه سازی های انجام یافته با استفاده ازنرم افزار PST نشان دهنده دقت مناسب روش پیشنهادی می باشد.