سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرموسی حدادی – دانشکد ه ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله پس از معرفی کنتر لکننده ی انتقال توان ترکیبی(HPFC)نقش آن در پخش بار بهینه (OPF) ١، بررسی وتنظیمات و محل بهینه ی این عنصر استخراج شده است .این کنترل کننده از ترکیب ی ک ترانسفورماتور جابجاگر فاز (PST)و یک خازن سری کنتر ل شده با تریستور (TCSC) تشکیل شده است. جابجاگر فاز با تزریق ولتاژی با فاز ۹۰درجه و خازن سری کنترل شده با تزریق ولتاژ سری عمود برجریان خط به ترتیب امکان جابجایی فاز در ولتاژ شین ارسال و جبران سازی سری خط انتقال را فراهم می کنند . لذا این کنترل کننده قادر به کنترل توان اکتیو و راکتیو انتقالی به صورت همزمان میباشد. با توجه به استفاده از ادوات، الکترونیک قدرتH PFC علاوه بر شرایط ماندگار، در شرایط دینامیکی نیز کاربرد دارد. در این مقاله عملکرد حالت ماندگارHPFCبررسی و مدار معادلی برای آن ارائه شده است . بر مبنای این مدار معادل، مدل تزریق توانHPFC استخراج شدهو از این مدل برای انجام پخش بار بهینه در سیستم های ۳۰ وبا شینه یIEEE 118 استفاده شده است. عملیات بهینه سازی استفاده از روش بهینه سازی گروه ذرات(PSO)انجام شده است. نتایج حاکی از قابلیتH PFCدر کنترل انتقال توان وتحقق اهداف بهینه سازی میباشند.