سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا بازیار – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
علی قاسمی مرزبالی – دانشکده فنی،دانشگاه محقق اردبیلی
علی یوسفی – دانشکده فنی،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه پخش بار اقتصادی توان و حرارت بین واحدهای B تولید کننده انرژی به نحوی که کمترین هزینه را داشته باشد، یکی از مهمترین مسائل در بهرهبرداری از سیستمهای قدرت بشمارمیآید. در این مقاله، از روشی جدید به نام الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm که مبتنی بر هوش جمعی میباشد برای حل مسأله پخش بار اقتصادیهمزمان توان و حرارت استفاده شده است. این الگوریتم برای حلمسئله شبک ه مور د مطالع ه ب ا سیستم نیروگاهی شامل چهار واحد حرارتی متداول، دو واحدcogeneration و یک واحد تنها گرمایی استفاده شده است. کارایی الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه نمونهبا دادههای ارائه شده، مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با دیگر روش ها مقایسه شده است