سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهراب مختاری – دانشجوی ارشد برق-قدرت
مهدی ظریف – دانشجوی دکتری برق-قدرت
مهرداد حسینی – دانشجوی ارشد برق-قدرت
محمدحسین جاویدی – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به مزیت های زیست مح یط ی و اقتصاد ی واحده ای تولید همزمان برق و حرارت استفاده از آنها در شبکههای قدرت رو به فزونی گذاشته است . ورود واحدهایCCHP و CHP بهسیستم قدرت بر پیچیدگی مساله پخش بار اقتصادی میافزاید. این پیچیدگی ناشی از ورود قیدهای دو و سهگانه به مساله می-باشد. با ورود واحدCHP قید محدودیت تولید توان -گرما به صورت نمودار دو بعدی لحاظ میگردد و با ورود واحدCCHP قید محدودیت تولید توان-گرما-سرما به صورت سه بعدی نشان داده میشود. در این مقاله پخش بار اقتصادی سیستم قدرت شامل واحدهایCCHP و CHP انجام میگیرد. شبیهسازی برای یک شبکه نمونه انجام شده است