سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
مریم رمضانی – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
حمید فلقی – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه با توجه به نگرانی های روزافزون افزایش آلاینده های زیست محیطی، استفاده از نیروگاه های بادی برای تولید انرژی بسیار رونق گرفته است. افزایش نفوذ نیروگاه های بادی در سیستم قدرت اگر چه سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی می شود، اما به دلیل ماهیت غیر قابل پیش بینی بودن توان خروجی این نیروگاه ها ، سطح ریسک سیستم افزایش یافته و سبب کاهش امنیت شبکه می گردد. در این مقاله برای مدل کردن تأثیر نیروگاه های بادی بر سطح ریسک سیستم از توابع عضویت فازی مختلف استفاده شده است. توزیع اقتصادی بار با د رنظر گرفتن نفوذ نیروگاه بادی به عنوان یک مسأله چند هدفه مطرح و سعی شده است تا یک مصالحه منطقی بین هزینه بهره برداری و سطح ریسک سیستم برقرار گردد. برای حل این مسأله از الگوریتم بهین هسازی چند هدفه بر اساس حرکات باکتری استفاده شد هاست. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، مسأله برای سیستم ۳۰ باسهIEEE پیاده سازی و مطالعه شده است.