سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجلال سیدشنوا – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی ایران
علی قاسمی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی ایران
علی یوسفی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی ایران
رضا بازیار – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی ایران

چکیده:

دراین مقاله مساله توزیع اقتصادی باربین نیروگاههای حرارتی بادرنظرگرفتن محدودیتهای ناشی ازنیروگاهها بااستفاده ازالگوریتم ترکیبی ژنتیک وبهینه سازی اجتماع ذرات موردبررسی قرارگرفته است. توزیع اقتصادی باربه صورت یک مساله بهینه سازی بااهداف تولیدبهینه اقتصادی وکمینه سازی تلفات وبادرنظرگرفتن قیودشبکه قدرت شامل توازن تولیدوتقاضا ومحدودیتهای تولیدمدل سازی شده است . به منظورحل مدل حاصل ازالگوریتم ترکیبی ژنتیک ،وبهینه سازی ذرات اجتماع استفاده شده کارایی الگوریتم پیشنهادی برروی شبکه نمونه باداده های ارائه شده موردبررسی قرارگرفته ونتایج آن بادیگرروش هامقایسه شده است.