سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیرین عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه پترولوژی دانشگاه آزاد داسلامی واحد خوراسگ
علیخان نصراصفهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصفهان)
محمدعلی مکی زاده – گروه پترولو ژی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ایجاد پگماتیت ها در مناطق دگرگون شده ودر حاشیه توده های گرانیتی یکی از مسایل مورد بحث در پترولوژی دگرگونی است. گرانیت های ملاطالب یکی از گرانیتوئیدهای زون سنندج سیرجان می باشد که همبری آن با متا پلیت های منطقه نشان می دهداین گرانیتوئیدها احتمالا از ذوب بخشی رسوبات پوسته فوقانی است که غنی از آلومینیوم می باشد. مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی نشان می دهد که این رگه های پگماتیتی گرانیتوئیدها ی منطقه را قطع کرده وروند شمال شرقی – جنوب غربی دارند از نظر ترکیب کانی شناسی، گرانیتی می باشند. پگماتیت های منطقه ملاطالب دانه ریز تا دانه درشت می باشند، این سنگهای درشت دارای بلورهای کوارتز، فلدسپات های آلکالن، تورمالین و موسکویتمی باشند. در منطقه ملاطالب رگه ها و توده های پگماتیتی پس از تشکیل گرانیت ها بوجود آمده اند که مهم ترین دلیلآن، نفوذ آنها در داخل گرانیت های منطقه می باشد. پگماتیت ها دارای وضعیت کانی شناسی ساده ای بوده و فاقدساختمان منطقه ای Zoning) می باشند. پگماتیتهای شمال الیگودرز دارای مجموعه کانی شناسی کوارتز، تورمالین، موسکویت و فلدسپات می باشد. در این پگماتیت ها سیلیس به همراه بلورهای شعاعی ومیله ای تورمالین دیده می شود. به نظر می رسد که این پگماتیتها حاصل سرد شدگی مواد هیدروترمال در مراحل انتهایی تبلور می باشد. بلورهای تورمالین موجود در این رگه ها محصول محلولهای پنوماتولیتی حاوی برB) هستند