سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود فرخ نژاد – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین شناسی
علی احمدی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین شناسی

چکیده:

دایک های لامپروفیری (الیوین مینت) الیگوسن کمپلکس لار، واقع در شمال زاهدان، شرق ایران، شامل تعدادی زینولیت اولترامافیک با بافت پورفیری تا همسان دانه م یباشند. پتروگرافی و کانی شناسی این زینولیت ها موردپژوهش است. ترکیب مودال زینولیت ها از دونیت تا ورلیت و الیوین کلینوپیروکسنیت فلوگوپیت دار در تغییر است.پتروگرافی و ترکیب کانی شناسی زینولیت های مذکور شواهد فراوانی از متاسوماتیسم گوشته ای نشان م یدهند وکان یهای متاسوماتیک مانند فلوگوپیت، آپاتیت و گاه آمفیبول در آنها فراوانند. گسل زاهدان در جایگیری ماگمای میزبان زینولیت ها نقش مهمی داشته است. مقدار متوسط عدد منیزیمی الیوین، کلینوپیروکسن و فلوگوپیت به ترتیب ۸۷/۸۶،۸۶/۰۶،۹۱/۰۲ م یباشد. فاز آلومینیم دار اسپینل م یباشد و Cr اسپینل نیز بین ۶۰/۵۴-۸۱/۱۷ در تغییر است. زینولیت های مذکور احتمالاً در ارتباط با منشاء الیوین مینت های منطقه م یباشند که در طی صعودسریع ماگمای میزبان از گوشته به سطح زمین رسیده اند.