سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه محمدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه زنجان
علی حاج ابوالفتح – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شرق شهر زنجان ( اطراف ذاکر) واقع شده است و از لحاظ تقسیم بندی زون های ساختاری ایران در زون البرز غربی و در نوار ولکانوپلوتونیک طارم واقع شده است. این نوار در نتیجه فعالیتهای ماگماتیسم ترشیری البرز غربی-آذربایجان با روندNW-SE تشکیل گردیده است. ویژگیهای ژئوشیمیایی بیانگر آن است که سنگهای ولکانیک منطقه ذاکر متاآلومین بوده و در محدوده کالکوآلکالن باگرایش پتاسیک قرار می گیرند. عناصر کمیاب خاکی سبکLREE) در منطقه نسبت به پوسته بالایی تهیشدگی ولی نسبت به گوشته اولیه غنیشدگی نشان میدهد در حالیکه عناصر کمیاب خاکی سنگینHREE) نسبت به پوسته بالایی و’گوشته دارای غنیشدگی است که این ویژگیهاحاکی ازنشات گرفتن ماگمای اولیه از ذوب بخشی گوشته می باشد. همچنین شواهد پتروگرافی وژئوشیمیایی در منطقه مورد مطالعه موید دخالت پدیده های تفریق و آلایش (بیشتر آلایش پوستهای) بوده و تعلق سنگهای ائوسن منطقه به سری کالک آلکالن و مطابقت آن با مدلهای تکتنو ماگمایی منشاء فرورانش آنها را تایید می کند.