سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا جنتی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرج اله فردوست – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کانسار سرب و روی چشمه حافظ در ۴۵ کیلومتری شمال غرب ترود و زون ایران مرکزی واقع شده است.مطالعات صحرایی و پتروگرافی نشان میدهد، محدودهی کانسار از نظر لیتولوژیکی شامل سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت، تراکیآندزیت، بازالت و … که بافت غالب در این سنگها پورفیری با زمینه میکرولیتی- جریانی میباشد و در برخی موارد بافت گلومروپورفیری و غربالی در آنها مشاهده میشود و به مقدار کمتر آتشفشانی – رسوبی شامل لیتیک توف و کریستال لیتیک توف به سن ائوسن میانی -بالایی میباشد. همچنین در این منطقه، دایکهای متعددی با ترکیب داسیت و آندزیت با سن ائوسن – الیگوسن در داخل گدازهها نفوذ کردهاند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی مشخص گردید که سنگهای منطقه از نوع آلکالن هستند و فرایند تفریق در تبلور سنگها اهمیت داشته است