سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رزهرا تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد مظاهری – دکترای ،Ph. D عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهناز خدامی – دکترای Ph. D عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد محلات

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق ایران و در ١۵ کیلومتری شمال تربت حیدریه در زون ایران مرکزی واقع گردیده است. دیوریتها در این منطقه از نقطه نظر پتروگرافی و ژئوشیمی از تنوع قابل توجهی برخوردارند و شامل متا دیوریتها، پیروکسن دیوریتهای ساب ولکانیک، پیروکسن دیوریتها و هورنبلند دیوریتها میباشند. از نظر پتروگرافی، این سنگها معمولا از پلاژیوکلاز، هورنبلند، پیروکسن (اوژیت) و کلریت تشکیل شدهاند. بافت غالب این سنگها هیپیدیومورف گرانولار میباشد. بررسیهای ژئو- شیمیائی نشان میدهد که دیوریتهای مورد مطالعه دارای دو ماهیت تولئیتی و کالک آلکالن می باشند. با توجه به دیاگرامهای عنکبوتی، تمامی این نمونهها در Rb و Th غنیشدگی و در Ba تهی شدگی نشان میدهند. آنومالی مثبت Rb و Th میتواند در ارتباط با فرآیند متاسوماتیسم گوشته آلایش پوسته قارهای باشد و آنومالی منفی Ba میتواند گویای دگرسانی پلاژیوکلازها و یا نقش پوسته قارهای بالایی در فرآیندهای ماگمائی باشد. دیاگرامهای تمایزی تکتونیک ماگمائی، موقعیتهای درون صفحهای را برای دیوریتهای تولئیتی معرفی میکند.