سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن محسنی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

منطقهی ازندریان، دنگله کهریز و سنگران کوه به ترتیب در جنوب، شرق و شمال شرق شهر همدان و درپهنه ی ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارند. در این پژوهش مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای سه منطقهی یادشده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطالعات پتروگرافی وجود لامیناسیون و تخلخل در مقیاس میکروسکوپی و ماکروسکوپی را نشان میدهند. بلورهای کلسیت رشد یافته در فضاهای تخلخلی توسط میکروسکوپ پلاریزان نور عبوری و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالع و عکسبرداری قرار گرفتند. وجود گیاهان در رسوبات دلیلی بر حضور و دخالت گیاهان در رسوبگذاری تراورتن بوده است. آنالیزهای XRD نمایانگر ترکیب کربنات کلسیم کم منیزیم این سنگهاست. نتایج شیمیایی به روش XRF مقدار عناصر اصلی و فرعی موجود در تراورتنهای منطقه را مشخص کرده است.