سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال رسولی – دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش
منصور قربانی – عضو هئیت علمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال کانسار مس پورفیری میدوک، شمال شرق شهربابک واقع شده است.سنگهای تشکیل دهنده شامل سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزی بازالت، تراکیت، تراکی آندزیت،کوارتزآندزیت تا داسیت هستند. فنوکریستهای عمده آنها پلاژیوکلاز، آمفیبول و پیروکسن میباشندکه در خمیرهای از کانیهای یاد شده و شیشه اسیدی قرار گرفتهاند. نهشتههای آذرآواری منطقه عمدتاً توفها میباشند. سنگهای نفوذی تا نیمه آتشفشانی دارای ترکیب دیوریت پورفیری تا گابرودیوریت پورفیری میباشند. کانیهای اصلی سازنده این سنگها، پلاژیوکلاز و پیروکسن است که در اندازههای متفاوت به صورت فنوکریست تا خمیره ریزدانهتر همراه با کانیهای اپاک و کانیهای فرعیدیگر مانند اسفن و آپاتیت در این سنگها مشاهده میشوند. سنگهای یاد شده در منطقه از ائوسن تا پلیوسن در چهار مرحله تشکیل شدهاند. براساس دادههای ژئوشیمیایی عناصر جزئی و کمیاب،ماگمای مولد سنگهای آتشفشانی منطقه مورد مطالعه از نوع کالکوآلکالن میباشد. سنگهای آتشفشانی غنیشدگی در عناصر لیتوفیل درشت یون مانندk, Ba, Rb و تهیشدگی از عناصر با شدت میدان بالاHFSE) مانندTi, Nb Eu در مقایسه با کندریت و گوشته اولیه نشان میدهند. در نمودارهای تعیین محیط تکتونیکی، این سنگها در حاشیه فعال قارهای قرار میگیرند. شواهد ژئوشیمیایی نشان میدهد که ماگمای سنگهای مورد مطالعه خویشاوندی مشترک دارند و در یک محیط فرورانش تشکیل شده اند. این مسئله با ماگماتیسم ارومیه- دختر همخوانی دارد