سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه تهران
مهدی خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – دکتری پترولوژی
سیده زهرا افشونی – دانشجوی دکتری پترولوژی

چکیده:

این توده در ۷۳ کیلومتری شمال شرق اصفهان و ۱۰ کیلومتری شرق روستای زفره واقع شده است.۱۸ کیلومتر مربع بخشی از زون ماگمایی ارومیه- دختر محسوب میشود. / این منطقه با وسعت ۴۶نمودارهای هارکر بیانگر ارتباط ژنتیکی بین بخشهای مختلف توده نفوذی می باشد. وجود رابطهیخطی بین سنگهای سازنده تودهی نفوذی در نمودارهای هارکر میتواند نشانه قرابت ماگمایی و اختلاف زمانی ناچیز بین بخشهای مختلف توده نفوذی در منطقه باشد. روندهای موازی در الگویعناصر نادر خاکی نمونههای مختلف حاکی از تشابه فرآیندهای ماگمایی در حین تشکیل آنهاست آنومالی منفیP نشان دهنده تفریق آپاتیت در مراحل اولیه تفریق در سنگهای مادر و از ویژگیهای گرانیتهای نوعIاست. و تقعر جزئی در الگوهای عناصر نادر خاکی، حاکی از فرآیند تفریق هورنبلند و یا اسفن است. آنومالی منفیNb و Ti در نمودارهای عنکبوتی مشخصه ماگماتیسم مرتبط با فرآیند فرورانش ، شرکت پوسته در فرآیندهای ماگمایی و یا نشانه فقر این عناصر در منشأ، پایداری فازهای حاوی این عناصر در طی ذوب بخشی و یا جدایش آنها در طی فرآیند تفریق است