سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه جاودان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ، چینه و فسیل شناسی، دانشگاه ارومیه
علی اصغر ثیاب قدسی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مطالعه رسوبات ماسهسنگی، ماسهسنگ آهکی ائوسن زیرین-میانی در جنوب شرق جلفا بررسی شده است. براساس مجموعه فسیلی و موقعیت چینهشناسی سن ائوسن زیرین – میانی برای این نهشته ها پیشنهاد میگردد . با توجه به شواهد پتروگرافی و با استفاده از نمودارهای استاندارد موقعیت تکتونیکی این منطقه کوهزایی با چرخه مجدد (از نوع برخورد قاره به قاره) و نوع آب و هوای قدیمه منطقه نیمه مرطوب و معتدل تعیین گردید.