سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم شفاعی آبکنار – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز مسعودی – دکتری ژئوشیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمود فامی عقدا – دکتری زمین شناسی مهندسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و مرکز تحق
طیبه پرهیزکار – دکتری مهندسی عمران

چکیده:

واکنش سیلیسی – قلیایی، واکنش انبساطی در بتن است که میان فاز کانیهای فعال در سنگدانه وهیدروکسیدهای قلیایی موجود در سیمان بوقوع می پیوندد. لذا برای ساختن بتن مقاوم، ارزیابی دقیقپتانسیل واکنش قلیایی ضروری است. پتروگرافی اولین روش مطالعه است. پتروگرافی روشی استبرای شناسایی نوع سنگ و کانیهای آن که ممکن است با قلیای موجود در سیمان واکنش دهند. هدفاصلی این روش، رده بندی سنگدانه ها به سه دسته غیر فعال، فعال و بسیار فعال می باشد و هدفاز این مطالعه، استفاده از پتروگرافی به منظور بررسی امکان واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانه های منطقه کن در بتن است. واحدهای سنگی دره کن در شمال تهران عمدتا سنگ های آذرآواری سازند کرج همراه با میان لایه های کربناته هستند. در برخی نقاط گدازه نیز وجود دارد. به علت احداث آزادراهتهران شمال در این منطقه مصالحی ایجاد شده است که مورد استفاده در بتن قرار می گیرند. بدین منظور پس از نمونه برداری، تعداد ۵۰ مقطع نازک از سنگ های دره کن پتروگرافی شد و یک نمونه بهروش ملات منشوری آزمایش گردید. مطالعات پتروگرافی نشان داد، احتمال وقوع واکنش در سنگدانه ها قطعی نیست. نتیجه آزمایش روش ملات منشوری ثابت کرد نمونه ها پس از گذشت ۱۶ روز انبساطی کمتر از۰/۱mm دارند که نشانگر عدم فعالیت نمونه ها است. اما با گذشت زمان تا ۳۵ روز انبساط افزایش می یابد. بنابراین نمونه های منطقه کن امکان واکنش سیلیسی قلیایی را دارند و باید با دقت زیاد به عنوان سنگدانه در بتن استفاده شوند