سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم جافری سالور – کارشناس ارشد رسوب و سنگ شناسی رسوبی
محبوبه حسینی برزی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباس صادقی – استادیار

چکیده:

بررسی های صحرایی و پتروگرافی مقاطع نازک همراه با آنالیز مودال از سازند زاگون به سن کامبرین پیشین دربرش سربندان واقع درزون البرز مرکزی به منظور تعیین خاستگاه زمین ساختی این سازند مورد استفاده قرارگرفت نهشته های سازند زاگون درمنطقه موردمطالعه عمدتا ازشیل سیلتستون و با فراوانی کمتر ازماسه سنگ دانه ریز تا متوسط تشکیل شده است ماسه سنگهای مذکور دارای کرویت بالا نیمه زاویه دار و نیمه گردشده و خوب جورش ده هستند تماسهای بین دانه ای بیشتر ازنوع نقطه ای و طولی و با فراوانی کمتر از نوع محدب مقعر و مضرس می باشند میزان رس دراین ماسه سنگهای کم و ازنظر بلوغ بافتی بصورت نیمه رسیده تا رسیده هستند فشردگی مکاهنیکی انحلال فشاری میکاهای خمیده و اتوژن رگه های پرشده وته نشست سیمان های کربناته سیلیسی هماتیتی و رسی مهمترین فرایندهای دیاژنزی هستند که سازند زاگون را تحت تاثیر قرار داده اند.