سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهره ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه دامغان
نادر تقی پور – استادیار دانشکده علوم زمین،دانشگاه دامغان

چکیده:

به منظور بررسی پتروگرافی آلی زغال سنگ های ناحیه قشلاق ازیازده لایه زغال سنگی ناحیه قشلاق نمونه برداری شد مطالعه پتروگرافی آلی زغال سنگهای قشلاق بیانگر حضور هرسه گروه ماسرالی می باشد گروه ویترینی با تمرکزی درمحدوده ۸۷/۲-۶۶/۲) vol% شامل ماسرالهای کالودترینیت، کالوتلینیت و کورپوژلینیت گروه اینرتینیت ۲۳/۳-۴/۹) vol% شامل ماسرالهای فوزینیت، سمی فوزینیت ، ماکرینیت اسکرتینیت، فانگینیت اینرتودترینیت و میکرینیت و گروه لیپتینیت ۳/۵-۰) vol% شامل ماسرالهای اسپورنیت، کوتینیت، رزینیت و لیپتودترینیت می باشد گروه ویترینیت دارای بیشترین و گروه لیپتینیت دارای کمترین سهم دراین زغال سنگ ها می باشند.