سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شاکراردکانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا درگاهی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
مرتضی اسماعیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، بخش زمین شناسی

چکیده:

در منطقه مابین انار تا دهج واقع در کمربند آتشفشانی ایران مرکزی تعدادی توده نیمه عمیق آندزیت پورفیری )ازAتا Iنامگذاری شده است( با سن پلیو- پلیستوسن وجود دارد. توده ها به عنوان بخشی از کمربند دهج- ساردوئیه در ناحیه کرمان مطرحهستند و فرسایش تافونی و شواهدی از اختلاط ماگمایی را نشان می دهند. بر اساس مطالعات پتروگرافی از لحاظ سنگ شناسی دارای ترکیب آندزیتی و تراکی آندزیتی با بافت های میکرولیتیک پورفیری، گلومروپورفیری، جریانی و آفانتیک هستند. مطالعات ژئوشیمیایی مشخص نمودند که توده های نیمه عمیق A تا Dدارای ترکیب آندزیت- تراکی آندزیت کالک آلکالن پتاسیم بالاتوده های نیمه عمیق EتاHدارای ترکیب داسیت کالک آلکالن پتاسیم متوسط هستند. دیاگرامهای توصیفی عناصر کمیاب به همراه الگوی عناصر نادر خاکی نرمالیز شده بر اساس کندریت نشان می دهد که توده های نیمه عمیق انار- دهج در یک محیطقوس فعال قاره ای تشکیل شده اند. به علاوه غنی شدگی عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ Ba و Sr ،Rb ،Ce ،K(تهی شدگی عناصر با شدت میدان بالاTi و Ta ،Nb( و عناصر خاکی نادر سنگین دارای مشخصه ماگماتیسم زون فرورانشهستند. توده های AتاDوEتاH به ترتیب دارای ویژگی های آداکیت های سیلیس پایین و سیلیس بالا می باشند.