سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن نادری – دانشجوی کارشناس ارشد پترولوژی
حمید احمدی پور – استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

در غرب شهرستان راین )استان کرمان(، مجموعهای از سنگ های آتشفشانی شامل بازالت و بازالتیکآندزیت، سنگهای پیروکلاستیک و اپیکلاستیک وابسته مشاهده می شود. مجموعهی فنوکریستهای گدازهها، شامل پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و الیوین میباشد که در زمینهای ریز بلور یا شیشهای قرار گرفتهاند. بر طبق مطالعات ژئوشیمیایی، آنومالی مثبت Sr ،Th ،K ،Ba وآنومالی منفیTi ،P ،Nb به خوبی در سنگهای منطقه دیده میشود. همچنین در نمونههای مورد مطالعه LREE نسبت بهHREE و MREEغنیشدگی نشان داده و نسبتهایRb/Nb بین ۲/۱تا۱۱/۵ تغییر میکند. در سنگهای مورد نظر، نسبتa/L Ba از۱۹/۳تا۴۳/۳ Ba/Taبالاتراز۶۶۰ونسبت La/Ta 24/3تا۵۶/۳تغییر می کندهمه این شواهد به همراه موقعیت سنگهای مورد نظر در نمودارهای تشخیص محیطهای تکتونیکی، نشان میدهد که ماگمای مادر این سنگها در یک محیط کمان آتشفشانی ایجاد شده و ماهیت کالکوآلکالن دارد