سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی یگانه فر – بخش زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا قربانی –
ریوچی شینجو – بخش فیزیک و علوم زمین، دانشگاه ریوکیوس، اوکیناوا، ژاپن
مجید قادری –

چکیده:

در بخش میانی زون ارومیه- دختر در منطقه غرب نائین، روانههای بازالتی و آندزیتی به سن ائوسن و دمهای آداکیتی برونزد دارند. گدازههای بازالتی و آندزیتی دارای مقدار پتاسیم اندک و گرایش تولئیتی هستند. الگویعناصر نادر نرمالیز شده به گوشته اولیه این گدازهها شبیه به گدازههای مناطق فرورانش است (دارای آنومالی منفیNb-Taو غنی شدگی از عناصر لیتوفیل). این نمونهها دارای مقدارεNdمنفی۰/۴۲-هستند. گدازههای آندزیتی غنی از منیزیم با توجه به بالا بودن مقدار عدد منیزیم Mg# 61/1 و عناصر نادر ۲۵۶،۱۲۲) Ni,Cr احتمالا در حال تعادل با پریدوتیت بودهاند. با توجه به مقدار نسبتاً بالای εNd 2/74+ این نمونه ها احتمالاً از یک گوشته تهی ایجاد شده است. مقادیر بالای Nb (3/65) Na2O 16 و میزان اندکTiO2 1/01 در این گدازهها گویای منشاء گرفتن آنها از گوشته پریدوتیتی است که تحت تأثیر مذابهای آزاد شده از لبه فرورونده قرار داشته است. همیافتی بازالت تولئیتی، آندزیت غنی از منیزیم و آداکیت پس از دورهای از نبود رخداد ماگماتیسم در زون ارومیه- دختر میتواند به بالا آمدن گوشته استنوسفری داغ نسبت داده شود، همانند آنچه که در حوضه پشت قوس شمالشرق ژاپن و مکزیک در زمان ترشیری رخ داده است.