سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهار جوادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آ
منصور قربانی – عضو هئیت علمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشت
جمال رسولی – دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش

چکیده:

توده نفوذی تقیآباد در جنوب شهرستان اردستان و کوه دوروجین در جنوب غرب آن واقع شده است. این منطقه جزء زون ایران مرکزی محسوب میشود و به نوار ماگمایی ارومیه – دختر تعلق دارد. ترکیب سنگ شناسی آن کوارتز دیوریت، کوارتز هورنبلند دیوریت، گرانیت، آلکالی فلدسپار گرانیت، گرانیت پورفیری، گرانودیوریت و کوارتز مونزودیوریت است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، ماگمای سنگهای نفوذی منطقه، سرشت متاآلومین داشته و از لحاظ سری ماگمایی از نوع کالکآلکالن میباشند. با توجه به بررسی خاستگاه ماگمایی و جایگاه تکتونیکی، تودههای نفوذی منطقه تقی آباد و کوه دوروجین ویژگی های گرانیتوئیدهای تیپ I را داشته و به حاشیه فعال قارهای تعلق دارند. با توجه به اطلاعات موجود و شواهد صحرایی، هر دو توده نفوذی منطقه تقیآباد و کوه دوروجین با محیط فرورانش در ارتباط میباشند. الگوی تکتونوماگمایی تشکیل گرانیتوئیدهای منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که ماگماهای گرانیتوئیدی منطقه حاصل ذوب پوسته اقیانوسی فرورانده شده میباشد. بنابراین این دو توده در هنگام تشکیل، ویژگیهایی نظیر عمق تشکیل، سنگ منشاء و درصد ذوب بخشی، عوامل پیدایشی مشابهای داشتهاند و احتمالاً در یک محل تشکیل شدهاند و هنگام صعود با توجه به عوامل تکتونیکی و ایجاد شکستگی در مسیر صعود ماگما از دو مسیر جداگانه به سطح زمین رسیدهاند.