سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زکیه کاظمی حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ال…. قاسمی – دانشیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
عزیزال…. طاهری – دانشیار چین هشناسی و فسیل شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بازالت های موجود در سازند ابرسج (شمال شرق شاهرود) حاصل برونریزی اولین ماگماهای تولید شده در خلال آغاز حرکات کششی و کاف تزایی پالئوتتیس در البرز شرقی هستند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان دهنده ی طبیعت آلکالن و مشخصات درون قاره ای این سنگها است. نمودارهای بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه و کندریت نشان می دهند که این بازالت ها از LREE نسبت به HREE غنی شدگی دارند. در نمودارهای تمایز محیط زمی نساختی، این سنگها در محدوده بازال تهای آلکالن مرتبط با محیط کافت درون قار های قرار می گیرند. نمودارهای عناصر ناسازگار (مانند La/Yb در برابر Dy/Yb ) نشان می دهند که ماگمای بازالتی مزبور در اثر ذوب بخشی ١۴ تا ١۶ درصدی یک منبع گارنت پریدوتیتی غنی شده در اعماق ١٠٠ تا ١١٠ کیلومتری حاصل شده است.