سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مجید قادری – استادیار گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

محدوده اکتشافی گروه، در جنوب کرمان و در بخش میانی کمربند ولکانوپلوتونیکی دهج- ساردوئیه قرار دارد. فعالی تهای پلوتونیسم در محدوده با دیوریت و کوارتزدیوریت شروع و با ترکیب لوکوگرانودیوریت دنبال میشود. دگرسان یهای اصلی در گروه ب هترتیب وسعت عبارتند از دگرسان یهای پروپیلیتیک، سیلیس ی شدن، فیلیک و پتاسیک. براساس مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی، سن گهای ولکانیکی منطقه گروه در محدود ههای داسیت و آندزیت و سن گهای نفوذی آن در محدود ههای گرانودیوریت، تونالیت و کوارتزدیوریت قرار م یگیرند. گرانیتوئیدهای منطقه از نوع magnesian و I-Type میباشند و در محدود ههای calc- و calcicalkalic واقع م یگردند. تغییر تدریجی توزیع عناصر اصلی و کمیاب نفوذ یهای گروه، حاکی از تشکیل آنها از یک منشاء واحد و در اثر تبلور تفریقی م یباشد. تود ههای نفوذی در گروه، همانند اکثر نفوذ یهای ک ماهمیت از لحاظ اقتصادی در ناحیه، خصلت آداکیتی ندارند.