سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین رشیدی رنجبر قربان ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عباس مرادیان – دانشیارگروه کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه باهنر کرمان
علیخان نصراصفهانی – استاد یار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگ
زهره غلامی فشارکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهر بابک واقع شده است و از نظر ساختاری روی کمربند آتشفشانی ارومیه دختر قرار دارد. در این منطقه سنگ های ساب ولکانیک رخنمون دارند که شامل داسیت، ریوداسیت، آندزیت، تراکیت و تراکی آندزیت بازالت می باشند. مطالعات انجام شده در این منطقه اکثراً مطالعات ژئوشیمیایی بوده که به منظور تعیین ماهیت سنگ ها و محیط ژئودینامیکی تشکیل این سنگ ها انجام شده است. بر اساس داده های ژئوشیمی نمودارهای عناصر جزئی و کمیاب، سنگ های آتشفشانی این ناحیه جرء سری ساب آلکالن و از نوع کالک آلکالن می باشند. نمودارهای تعیین محیط تکتونیکی نشان می دهند که سنگ های این منطقه مرتبط با حاشیه فعال قاره ای هستند و متاثر از پدیده فرورانش می باشند