سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانیه صراف زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریبرز مسعودی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا پیروان – استادیارپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ١٢ کیلومتری جنوب غرب شهرستان ماهدشت کرج روی کمان ماگمایی ارومیه-دختر قرار دارد. در این ناحیه سنگ های آتشفشانی و آذرآواری ائوسن شامل گدازه های آندزیتبازالتی، آندزیتی، تراکی آندزیتی و تراکیتی، توف و ایگنیمبریت می باشند. این سنگ ها دارای دو طیفبازیک و اسیدی می باشند از نظر شیمیایی سنگ های بازیک منطقه ماهیت کالکو آلکالن و سنگ هایاسیدی ماهیت شوشونیتی دارند. همراهی دو نوع ماگمای یاد شده یا تئوریهای جدید در مورد حضور توأم این ماگماها در بخش های خارجی کمان ماگمائی حاصل از فرورانش منطبق است. از نظر شاخص اشباع از آلومین، ماهیت متا آلومین نشان می دهند. غنی شدگیLREEدر مقایسه باHREE و بالا بودن مقدار عناصر ناسازگارLILEنسبت بهHFSE همچنین بی هنجاری شاخص Ta وNb ، Ti در گدازه های منطقه، از نشانه های سنگ های مربوط به فرورانشاست