سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مافی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آ
منصور قربانی – عضو هیئت علمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش
مهدی رضایی کهخائی – عضو هیئت علمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سنگهای آتشفشانی محدوده کانسار مس دهنه در جنوب شرقی آب بر، مرکز شهرستان طارم قراردارد. این منطقه بخشی از سلسله جبال البرز غربی اس ت و سنگهای آتشفشان ی آن شامل بازالت،آندزیت تا تراکی آندزیت، کوارتز تراکیت، تراکیت، آندزیت، آندزی بازالت، پیروکسن آندزیت تا پیروکسن –تراکی آندزیت و بازالت آندزیتی است. با توجه به اینکه سنگهای م ورد مطالعه نهشته های ائوسن راقطع کرده اند سن آنها بعد از ائوسن می باشد در نمودار هارکر ( ۱۹۰۹ ) عناصرFe2O3, CaO, MgO, TiO2 روند کاهشی دارند که نشاندهنده تبلور بخشی کانیهای فرومنیزیم دار (اولیوین)، مگنتیت، ایلمنیت و کلینوپیروکسن کلسیم دا ر اس ت همچنین Na2O و K2O یک روند افزایشی دارد که مطابق افزایش روند تفریق اس ت. در طی روند تفریق ماگما عواملی مانند اختلاط ماگمایی، ترکیب شیمیایی ماگما را تغییر داده و در نتیجه روند تفریق ماگما دچار تغییر شده است. در این نمودار عدم پیوستگی بین نقاطGap) می تواند بدلیل اختلاط ماگمایی یا چند منشا بودن سنگها باشد و یا اینکه فوران آتشفشانی در دو زمان و عمق مختلف صورت گرفته باشد.سنگها آتشفشانی محدوده کانسار دهنه در محدوده سری کالک آلکالن با پتاسیم بالا و شوشونیتی قرار می گیرند. در نمودارهای عنکبوتی آنومالی منفیNb و Ti حاکی از تبلور بخشی کانیهای دارای این عناصر می تواند باشد. کاهشNb که شاخص پوسته قاره ای است، دلیلی بر آلایش ماگمایی پوسته است. همچنین در نمودارهای عنکبوتی مقادیرU, K دارای آنومالی مثبت است که می تواند حاکی از آلودگی ماگما با مواد پوسته قاره ای باشد. از نظر خاستگاه ماگمایی و جایگاه تکتونیکی مطالعات انجام شده نشان می دهد که ماگمای مولدنوار ولکانو – پلوتونیک منطقه مورد مطالعه کالکوآلکالن با پتاسیم بالا و شوشونیتی است و ترم شوشونیتی غالب است و منطقه قابل مقایسه با مناطق کششی پشت قوس آتشفشانی حاشیه قاره ها است.