سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرامز طوطی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
سیما یزدانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
کمال الدین بازرگانی گیلانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

توده آتشفشانی کهریزک در جنوب تهران بخشی از زون ایران مرکزی را تشکیل می دهد . این سریهای آتشفشانی متعلق به ائوسن و اساساً از واحدهای آذر آواری و گدازه های ریولیتی، تراکی آندزیت، بازالتیک تراکی آندزیت و بازالتی تشکیل شده اند . اولین فاز فعالیت آنها انفجاری و بوده که باعث تشکیل دوره های متناوب ایگنیمبریتهای ریولیتی و توفها شده است . فازهای بعدی شامل گدازه های حدواسط تا بازیک می باشد . گدازه ها متعلق به سری ماگمائی کالک – آلکالن وترکیب شیمیائی وسیعی دارند . مشخصات ژئوشیمیائی غنی شدگی کمتر از عناصر HFSE و غنی شدگی بیشتر LILE را نشان میدهد که این امر از و یژگیهای مرتبط با زون فرورانش محسوب میشود . شواهد پتروگرافی گدازه ها حاکی از عدم تعادل بین ماده مذاب وبلور در هنگام تبلور کانی است .