سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیم نژاد – دانشگاه پیام نور کرمان، گروه زمین شناسی
محسن آروین – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده نفوذی گرانیتوئیدی بردسیر با سن احتمالی الیگوسن و روند شرقی-غربی در شمال شرق شهرستان سیرجان درجنوب شرقی کمربند ماگمایی ارومیه دختر)نوار دهج-ساردوئیه( در استان کرمان قرار دارد. ترکیب سنگ شناسی این توده بطور اصلی ازنوعگرانودیوریت و مونزوگرانیت و در مواردی دیوریت،کوارتز دیوریت، کوارتزمونزودیورییت، سیینوگرانیت و تونالیت می باشد . واود تنو دایکی و فراوانی انوا آنکلاوهای بیگانه و میکروگرانولار مافیک )حالل اختلاط ماگمایی( از دیگر پدیده های قابل مشاهده در این استوک است. بافت کلی سینگها گرانیولار و در میواردی بافتهیای پورفیری تییک، پوی کیلیتیک، میکروگرافیک، گرانوفیریک، میرمکیت و پرتیت می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، روند تغییرات عنالر سازگار و ناسازگار و دیاگرام های محیط تکتونیکی این توده گرانیتوئیدی کالکوآلکالن)غنی از پتاسیم( و از نوعI کوردیلرائی، متاآلومینوس و بعلت فرآیند فرورانش در یک محیط آتشفشانی حاشیه قاره ای تشکیل گردیده است