سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسما نظری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله رشیدنژاد – عمران، مدیر گروه پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توده نفوذی طارم علیا، با سن الیگوسن وروند شمال غرب – جنوب شرق، درپهنه البرز آذربایجان وزیر پهنه طارم واقع شده است. سنگ های میزبان این توده رایک سری رسوبی- آتشفشانی شامل توف، ماسه سنگ وگدازه های آتشفشانی به سن ائوسن تشکیل می دهند. ترکیب سنگ شناسی توده دامنه ای از مونزودیوریت،مونزونیت و کوارتز مونزونیت است. مطالعه پتروگرافی نشان میدهد که مهمترین کانی های این مجموعه شامل پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیم، کوارتز، بیوتیت وکلینوپیروکسن است. آپاتیت، زیرکن و مونازیت از جمله کانیهایفرعی وکلریت، سریسیت واپیدوت به عنوان کانی های ثانویه هستند. بر اساس روابط صحرایی، بررسی های پتروگرافی و مطالعات ژئوشیمیایی عناصر اصلی وکمیاب معلوم می شود که تفریق بلوری نقش موثری در تنوع سنگ شناسی توده نفوذی داشته است. با توجه به مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده، توده ماهیت متاآلومین و I-typeدارد و مهمترین سازوکار موثر در تشکیل وتحول سنگهای آذرین مورد مطالعه، فرآیندتبلور بخشی می باشد. دیاگرام های مختلف تمایز محیط تکتونیکی نیز موید وابستگی این توده به محیط های پس از برخورد می باشد.