سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ساعی فر – عضو هیئات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ار
علی احمد آقا پور – عضو هیئات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ار
امیر محمدی بوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ

چکیده:

مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت پسماندها تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، .هدف این تحقیق آنالیز نهایی و بازیافت انر ژی از پسماندهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه است که با استفاده از فرمول بسته شیمیایی تعیین شده است. در این مطالعه توصیفی مقطعی نمونه برداری در فصل پاییز از پسماندها انجام گرفته که بعد از آزمایشات مورد نظر درصد اجزائ متشکله ، درصد رطوبت ، وزن خشک اجزا و نیز درصد خاکستر محاسبه شد ه است . بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات پسمانده غذایی با ۸۴/۶ درصد، بیشترین درصد وزنی اجزای متشکله را داشته و رطوبت و حاکستر آن به ترتیب ۴۳/۰۵ و ۱۰ درصد می باشد. در این تحقیق فرمول شیمیایی بسته کل پسماندهای الی C28.06H43.66O15.06N1S0.06 ، و ارزش حرارتی آن در صورت سوزاندن طبق فرمول دولانگ ۲۲۳۵۲Kj /Kg بوده و گاز متان تولیدی به ازائ یک کیلوگرم از بخش الی قابل تجزیه بیولوژیکی پسماند مرطوب (C22.55H35.8O13.5N1S0.07 ) و ۲۲۳ گرم و حجم۳۱۱ لیتر و ارزش حرارتی آن ۹۶۰۳Kj/Kg به دست می آید.درمقایسه ارزش حرارتی این دو فرایند ، سوزاندن به لحاظ ارزش حرارتی بالا گزینه بهتری به نظر میرسد ولی تولید گازهای سمی و گلخانه ای را به همراه دارد در حالی که با توجه به درجه سنتیک واکنش تولید متان که از نوع یک است در زمان کوتاهی با کمترین اثرات زیان بار زیست محیطی قادر به بازیافت ماده و انرژی خواهیم بود.