سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم شامحمدی – کارشناس ارشد زمی نشناسی مهندسی، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
محمدرضا غفوری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژِی، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
مجید رفیعی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، مهندسین مشاور ساز هپردازی ایران
کاظم مرادی هرسینی – دکتری زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

چکیده:

تصمیم گیری در انتخاب مکان مناسب جهت احداث نیروگا ههای تلمبه ذخیره ای از دیدگاه زمین شناسی با در نظر گرفتن اینکه معیارهای متعددی باید در این انتخاب در نظر گرفته شود، آار دشواری است. این معیارها شامل زمی نشناسی و ژئوتکنیک ،هیدروژئولوژی و فرار آب و لرزه خیزی و خطر لرزه ای می باشد آه خود به زیر معیارهایی تقسیم م یشوند. زیرمعیارهای زمین شناسی و ژئوتکنیک شامل خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ RMR لیتولوژی و ناپایداری های دامنه ای می باشند. همچنین زیرمعیارهای هیدرژئولوژی و فرار آب و لرز هخیزی و خطر لرز های به ترتیب شامل شیب و امتداد لایه بندی، سازندهای مخرب آیفیت آب، فاصله از گسل اصلی و تعداد زمین لرزه ها می باشند. استان های خوزستان و آهگیلویه و بویراحمد به علت دارا بودن رودخان ههای بزرگ و متعدد از پتانسیل بالایی جهت احداث نیروگاه های تلمبه ذخیر های برخوردارند. در این تحقیق به منظور مکانیابی مناطق مناسب نیروگاه های تلمبه ذخیره ای از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP و با کمک نرم افزار Expert Choice به بررسی تکمیلی ٧ ساختگاه در محدوده برق منطق های خوزستان پرداخته شده است. با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی، این ساختگا هها با یکدیگر مقایسه شده اند آه در نهایت مناس بترین مکان جهت احداث نیروگاه تلمبه ذخیر های از دیدگاه زمین شناسی شناسایی شده است.