سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن
عاطفه سن سلیمانی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
لیلا پیره – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

ورقه یکصدهزارم اردستان درشمال شرق استان اصفهان واقع شده است و شامل پهنه ایران مرکزی می باشد محدوده شامل گدازه های آندزیتی بازالتی و برشهای آتشفشانی با ترکیب مشابه سنگهای نفوذی با ترکیب اسیدی تابازیک می باشد دراین تحقیق درورقه های مذکور با استفاده از تکنیک بهینه شده برازش کمترین مربعات رگرسیون شده Ls-Fit تصاویرETM+ وروش نسبت های باندی و ترکیب رنگی تصاویر استر پیکسلهای حاوی آلتراسیون های دارای بنیان هیدروکسیل و همچنین اکسیدهای آهن سه ظرفیتی هماتیت گوتیت و جاروسیت که میتوانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم دررابطه با کانی سازی باشند شناسایی و برای مطالعات پی جویی صحرایی معرفی شدند و سپس روند کلی ساختارها و توده های نفوذی تعیین گردید درنهایت با استفاده از مدل منطق فازی درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و تلفیق لایه های اطلاعاتی حاصل ازمطالعات زمین شناسی دورسنهجی یک نقشه نهایی تهیه گردید. این نقشه معرف زونهای دارای اولویت بالای کانی سازی درمنطقه می باشد.