سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر خدری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی
محسن رضایی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
جواد اشجاری – دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی پتانسیل آب در تاقدیس کارستی پیون در جنوب غربی ایران پرداخته شده است بدین منظور پارامترهای موثر در پتانسیل آب کارست شامل لیتولوژی، شیب، پوشش گیاهی تراکم گسل ها، فاصله از گسلها تراکم خطواره، فاصله از خطواره و فاصله از محلهای تخلیه شناسایی و مورد ارزیابی قرارگرفتهاند. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب زوجی AHP وزن لایه های موثر در احتمال حضور آب بدست امد. در پایان نقشه پتانسیل آب زیرزمینی منطقه موردنظر با تلفیق لایه های مربوطه استخراج گردید. نتایج نشان میدهد که ۲۰ درصد از مساحت رخنمون آبخوان در محدوده با پتانسیل بالا ۳۱ درصد دارای پتانسیل متوسط ۱۴ درصد دارای پتانسیل کم و ۳۵ درصد پتانسیل خیلی کم یا فاقد پتانسیل آبدهی می باشند. مناطق با پتانسیل بالا در شمال مرکزی آبخوان سازند ایلام – سروک قرارگرفته اند.