سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر دماوندی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
فاطمه رضایی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
مهدی پناهی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

منابع آب زیرزمینی نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی روزمره انسانها و توسعه کشورها دارند لذا مکان یابی آبخوانهای جدید به منظور تامین منابع آب قابل اطمینان جهت شرب و کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است دراین مطالعه برای تعیین مناطق مناسب جهت استخراج آب های زیرزمینی درحوزه آبخیز سله بن از فاکتورهای نوع خاک میانگین بارندگی سالیانه، تراکم شکستگی ها ، کاربری اراضی، تراکم ابراهه ها، شیب و ارتفاع حوزه استفاده شده است در ادامه هریک از نقشه های فوق در محیط GIS رقومی گردیده و با استفاده از روش همپوشانی شاخص وزنی طبقه بندی، وزن دهی و تلفیق شدند و در نهایت مکان مناسب برای کشف آبخوانهای جدید تعیین و بصورت نقشه ارائه گردیده است.