سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده روناک حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانش
غلامرضا نوروزی – دکترای ژئو فیزیک، استاد یار گروه معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در محدوده شهرستان هشترود و اطراف قاپا ختپه، واقع در استان آذربایجا ن شرقی می باشد. هدف از این تحقیق کاربرد روش آنالیز ویژگی به منظور پتانسی لیابی مس بوده است. آنالیز ویژگی جزء رو شهای آماری چند متغیره بوده و از ترکیب چند تکنیک بدست می آید. در این تحقیق از ترکیب شاخص غن یشدگی و آنالیز فاکتوری استفاده شده است. رو شهای آماری چند متغیره امکان آنالیز همزمان چندین متغیر را فراهم نموده و در نتیجه ریسک وابسته به تصمیم گیری از نتایج حاصل از این رو شها به مقدار زیادی کاهش م ییابد. در این تحقیق جهت انجام پرداز شهای لازم، نرم افزا رهای Arc map و Excel, SPSS مورداستفاده قرار گرفت هاند. نتایج حاصله بیانگر وجود آنومالی مس در سه محدوده واقع در شمالشرق، جنوب ومرکز منطقه مورد مطالعه م یباشند. بنابراین این مناطق جهت انجام آنالیزهای دقیق تر باید مورد توجه قرار گیرند.