سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ارش اذری – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
غلامعلی پرهام – دانشیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – استاد گروه هیدرولوژی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهوا
علیجان بافکار – عضو هیات علمی و مربی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی-

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق تعیین پتانسیل انرژی باد و انتخاب نقطه بهینه، جهت احداث نیروگاه بادی با استفاده از آمار ایستگاههای سینوپتیک استان کرمانشاه می باشد. در این تحقیق ابتدا داده های بلند مدت سه ساعته سمت و سرعت باد، در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمانشاه در طی دوره آماری ۱۱ تا ۲۵ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. احتمال تجربی داده ها با استفاده از تابع توزیع پیوسته ویبول محاسبه شد و با توجه به آزمون نکویی برازش کای اسکوئر، این تابع به عنوان توزیع مناسب در برازش داده های باد شناخته شد. با توجه به مطالعات انجام شده، چگالی توان باد در ایستگاههای کرمانشاه، کنگاور، سرپل ذهاب، روانسر و اسلام آباد غرب به ترتیب ۶۶/۸ ، ۱۴۶/۱ ، ۲۷۰/۹ ، ۲۴۵/۴ و ۱۰۰/۸ وات در هر متر مربع محاسبه شد. با توجه به تعداد ساعات وزش باد و همچنین درصد موجودیت باد لازم بین سرعتهای راه اندازی و توقف توربین های بادی به نظر می رسدایستگاه سینوپتیکروانسر مکانی مناسب جهت بهره برداری از انرژی باد باشد